Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

niedopowiedzenia
8507 7f9a 400
Reposted frombrzezinska brzezinska viasoko soko
niedopowiedzenia
8321 ea8d 400
Reposted fromfungi fungi vialaberbla laberbla
niedopowiedzenia
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromoutcat outcat viashitsuri shitsuri
niedopowiedzenia
8025 3e59 400
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapampampam pampampam
niedopowiedzenia
Reposted frommeem meem viapampampam pampampam
niedopowiedzenia
0342 cea9 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainina inina
9580 15b0 400
Reposted fromfakinszit fakinszit viapampampam pampampam
1779 f473 400

approach:

This would be an absolutely beautiful disaster.

Reposted fromtron tron viainina inina
Całowałbym Cię bez końca.
— Nie mam nic przeciwko.
(via dziurywniebie)
Reposted fromdivi divi viamyinstantneed myinstantneed
niedopowiedzenia
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
niedopowiedzenia
1146 1d2b 400
Reposted fromZircon Zircon viajanuschytrus januschytrus
niedopowiedzenia

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viarzzkropka rzzkropka
niedopowiedzenia
“Stworzeni dla siebie zejdą się prędzej czy później.”
— tumblr
Reposted fromkarr4mba karr4mba viadesperateee desperateee
niedopowiedzenia
Miłość jest wtedy, kiedy nawet gdy czasem
boli wybrałabyś tego samego człowieka.
— true.
Reposted fromhonestamente honestamente viadesperateee desperateee
niedopowiedzenia
A może leżę i umieram bo chcę cię usłyszeć? Ale codzienność to nie pierdolony koncert życzeń.
— Quebo - co jest ze mną
Reposted fromSalute Salute viadesperateee desperateee
niedopowiedzenia
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viadesperateee desperateee
niedopowiedzenia
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viadesperateee desperateee
niedopowiedzenia
0218 8dd5 400
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
4826 c089
Reposted fromjecer jecer viadrugs drugs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl