Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

niedopowiedzenia
1766 e3dd 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viatwice twice
niedopowiedzenia
6483 c862 400
Reposted fromzciach zciach viaOhSnap OhSnap
niedopowiedzenia
4547 f131
Reposted fromgreensky greensky viaoll oll
niedopowiedzenia


Someone in Bulgaria is putting googly eyes on broken street objects
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaHoHo HoHo
niedopowiedzenia
3506 98e1 400
Reposted fromjottos jottos viaelchupacabra elchupacabra
niedopowiedzenia
8740 f96d 400
Reposted fromnaich naich viaOhSnap OhSnap
7583 b9f9 400

verbalvomits:

Thanks, brain.

niedopowiedzenia
Reposted fromDennkost Dennkost viaistsoeasy istsoeasy
niedopowiedzenia
niedopowiedzenia
0099 4a2f 400
Reposted fromTenSigis TenSigis viadotknij dotknij
niedopowiedzenia
6077 c0e7 400
Reposted fromlittlefool littlefool viadotknij dotknij
niedopowiedzenia
5248 edb5 400
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
niedopowiedzenia
Zaopiekuj się mną, nawet, gdy nie będę chciał. Zaopiekuj się mną, mocno tak.
— Rezerwat
Reposted fromakord akord viairmelin irmelin
niedopowiedzenia
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromspokodama spokodama viawhatdoyouthink whatdoyouthink
niedopowiedzenia
Reposted fromRynn Rynn viadepresja depresja
niedopowiedzenia
5510 8389
my spirit animal
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadotknij dotknij
niedopowiedzenia
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viawhatdoyouthink whatdoyouthink
niedopowiedzenia
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
niedopowiedzenia
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
niedopowiedzenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl